نمونه سوالات رشته اقتصاد|

نمونه سوالات نیمسال اول 93_92     _1221086_1221122_1.pdf 153.7 KB Mar/27/2014 _1221096_1.pdf 134.9 KB Mar/27/2014 _1221088_1221123_1.pdf 186.7 KB Mar/27/2014 _1221102_1.pdf 157.9 KB Mar/27/2014 _1221104_1221134_1222200_1.pdf 147.7 KB Mar/27/2014 _1211358_1221016_1.pdf 114.3 KB Mar/27/2014 _1214003_1214005_1214011_1214018_1214045_1214068_1221092_4.pdf 150.8 KB Mar/27/2014 _1221024_1.pdf 158.8 KB Mar/27/2014 _1221090_1.pdf 204.1 KB Mar/27/2014 _1221003_1221006_1221012_1221019_1221027_1221032_1.pdf 169.9 KB Mar/27/2014 _1221097_1.pdf 231.7 KB Mar/27/2014 _1121009_1121051_1221107_1415004_1.pdf 180.6 KB Mar/27/2014 _1218007_1218026_1218064_1218091_1218096_1218097_1218099_1218101_1218102_1218118_1218182_1221033_.pd.pdf 170.5 KB Mar/27/2014 _1221124_1.pdf 175.8 KB Mar/27/2014 _1214003_1214005_1214011_1214018_1214045_1214068_1221092_4-boroon.pdf 150.7 KB Mar/27/2014 _1221098_1.pdf 142.2 KB Mar/27/2014 _1121039_1214071_1221020_1221093_1.pdf 150.5 KB Mar/27/2014 _1221007_1221021_1.pdf 177.2 KB Mar/27/2014 _1221103_1.pdf 110 KB Mar/27/2014 _1221037_1.pdf 130.2 KB Mar/27/2014 _1221028_1.pdf 166.7 KB Mar/27/2014 _1218090_1221008_1221034_1.pdf 149.1 KB Mar/27/2014 _1221095_1221125_1.pdf 152.5 KB Mar/27/2014 _1221038_1.pdf 128.7 KB Mar/27/2014 _1218004_1221005_1221011_1221026_1221036_1.pdf 186.1 KB Mar/27/2014 _1221001_1221013_1221022_1222305_1.pdf 166.2 KB Mar/27/2014   نمونه سوالات نیمسال دوم 92_91  کد درس - لینک دانلود نام درس     1221109.pdf پژوهش عملیاتی 1214071.pdf پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری _1111004_1111005_1111009_11110121111014_1111117_1112166_1.pdf ریاضیات پایه - ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ _1121037_1221089_1221124_1.pdf اقتصاد کلان ۲ - اقتصاد کلان میانه ۲ _1212206_1212208_1.pdf زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی ۲ _1214002_1214004_1214017_12140661214092_1218061_1320019_1.pdf اصول حسابداری ۱ - ...

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی|

نمونه سوالات نیمسال اول 92_93 نیمسال اول 93-92 کد درس - لینک دانلود نام درس 1112191.pdf  اصول فلسفه آموزش و پرورش - اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1115010.pdf  کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی 1211004.pdf  کاربرد آزمونهای روانی 1211005.pdf  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 1211008.pdf  اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش و پرورش 1211010.pdf  آموزش بزرگسالان - اصول آموزش بزرگسالان 1211014.pdf    روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب - روش های نوین یادگیری - یادگیری و کاربرد ان در دوره ابتدایی 1211016.pdf  آموزش و پرورش تطبیقی 1211020.pdf  آشنایی با کتابخانه ...

نمونه سوالات مدیریت 2|

نمونه سوالات نیمسال دوم 92_91  کد درس - لینک دانلود نام درس     1214071.pdf پول و ارز بانکداری - پول و بانکداری 1229001-1-91-92.pdf تاریخ فرهنگ ایران ۱ _1111004_1111005_11110091111012_1111014_1111117_1112166_1.pdf ریاضیات پایه - ریاضیات پایه و مقدمات امار - ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ _1111006_1111010_1111013_11110151111118_1222196_1.pdf ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ - ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲ _1111006_1111010_1111013_11110151111118_1222196_4.pdf ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ - ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۲ _1115007_1218259_1.pdf کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت - _1117016_1117014_1.pdf کنترل کیفیت آماری _1212009_1218262_1.pdf زبان دوم ۲ _1212010_1212017_1.pdf زبان انگلیسی تخصصی ۱ _1212015_1225002_1.pdf زبان ...

نمونه سوالات رشته مدیریت همه رشته ها |

نمونه سوالات نیمسال اول 93_92 _1218034_1218075_1218108_1218134_1218265_1235002_1.pdf 119 KB Mar/27/2014 _1218224_6.pdf 110.5 KB Mar/27/2014 _1122001_1218115_1.pdf 235 KB Mar/27/2014 _1235010_1.pdf 180.1 KB Mar/27/2014 _1214106_1218072_1218095_1218126_1238008_1.pdf 145.4 KB Mar/27/2014 _1214030_1214070_1235004_1238009_6.pdf 957 KB Mar/27/2014 _1214003_1214005_1214011_1214018_1214045_1214068_.pdf 150.8 KB Mar/27/2014 _1214002_1214017_1214066_1214092_1218061_1.pdf 164 KB Mar/27/2014 _1218080_1238014_1.pdf 126.5 KB Mar/27/2014 _1218013_1.pdf 133.1 KB Mar/27/2014 _1214030_1214070_1235004_1238009.pdf 957 KB Mar/27/2014 _1218214_1218221_1218229_6.pdf 111 KB Mar/27/2014 _1218085_1218127_1235017_1.pdf 126.2 KB Mar/27/2014 _1115158_1214046_1218009_1218028_   1218065_1218119_1218268_1234002_1.pdf 213.1 KB Mar/27/2014 _1217173_1235047_1.pdf 110.3 KB Mar/27/2014 _1235003_1.pdf 110 KB Mar/27/2014 _1218149_1235012_1.pdf 127.6 KB Mar/27/2014 _1218110_1.pdf 143.8 KB Mar/27/2014 _1111006_1111010_1111013_1111015_1111118_1222196_4.pdf 154.6 KB Mar/27/2014 _1218020_1218264_1.pdf 101.3 KB Mar/27/2014 _1235008_1.pdf 112.1 KB Mar/27/2014 _1214007_1214032_1218260_1.pdf 141.6 KB Mar/27/2014 _1218063_1218117_1.pdf 130.2 KB Mar/27/2014 _1238002_1.pdf 141.6 KB Mar/27/2014 _1218062_1218273_1222322_1223004_1223005_1223018_1.pdf 110.8 KB Mar/27/2014 _1218011_1239001_1.pdf 103 KB Mar/27/2014 _1235014_1.pdf 132.8 KB Mar/27/2014 _1218070_1218106_1218122_1218269_1.pdf 143.7 KB Mar/27/2014 _1111011_1117009_1117086_1117089_1218002_1.pdf 256.2 KB Mar/27/2014 _1218044_1.pdf 117.8 KB Mar/27/2014 _1218016_1218263_1.pdf 130.1 KB Mar/27/2014 _1117010_1117013_1117015_1117087_1235005_1.pdf 186.5 KB Mar/27/2014 _1218027_1.pdf 102.6 KB Mar/27/2014 _1218033_1218071_1218124_1218257_1218267_1218358_1235001_1.pdf 121.2 KB Mar/27/2014 _1234027_1.pdf 110.8 KB Mar/27/2014 _1218007_1218026_1218064_1218091_1218096_1218097_1218099_   1218101_1218102_1218118_1218182_1221033_.pd.pdf 170.5 KB Mar/27/2014 _1214030_1214070_1235004_1238009_1.pdf 962.8 KB Mar/27/2014 _1235044_1.pdf 113 KB Mar/27/2014 _1218030_1.pdf 99.9 KB Mar/27/2014 _1235013_1.pdf 126.8 KB Mar/27/2014 _1218078_.pdf 200 KB Mar/27/2014 _1218090_1221008_1221034_1.pdf 149.1 KB Mar/27/2014 _1214030_1214070_1235004_1238009_66666666.pdf 957 KB Mar/27/2014 _1218105_1218112_1.pdf 131.2 KB Mar/27/2014 _1212175_1234031_1.pdf 109.5 KB Mar/27/2014 _1214030_1214070_1235004_.pdf 962.8 KB Mar/27/2014 _1235011_1.pdf 113.5 KB Mar/27/2014 _1218004_1221005_1221011_1221026_1221036_1.pdf 186.1 KB Mar/27/2014 _1235015_1.pdf 89.6 KB Mar/27/2014 _1111004_1111005_1111009_1111012_1111014_.pdf 148.9 KB Mar/27/2014 _1218008_1.pdf 83 KB Mar/27/2014 _1218010_1218032_1218067_1218123_1218357_6.pdf 136.8 KB Mar/27/2014 _1218010_1218032_1218067_.pdf 121.1 KB Mar/27/2014 _1218001_1.pdf 101.8 KB Mar/27/2014 _1222176_1222188_1235046_1.pdf 112.1 KB Mar/27/2014 _1218078_1238015_1.pdf 200 KB Mar/27/2014 نمونه سوالات نیمسال اول 91_92 کد درس - لینک دانلود نام درس 1111005_1111009_11110121111014_1111117_1112166.pdf ریاضیات پایه - ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ - ریاضیات ...

نمونه سوالات رشته حقوق|

نمونه سوالات نیمسال اول 92_93 دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نورنیمسال اول 93-92 کد درس - لینک دانلود نام درس 1212177.pdf متون حقوقی 1 به زبان خارجه  1212178.pdf  متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی  1217149.pdf  بزهکاری اطفال 1  1220286.pdf  عربی  1220287.pdf  اصول فقه 1  1220288.pdf متون فقه 1  1220289.pdf متون فقه 2  1220290.pdf  اصول فقه 2  1220293.pdf  قواعد فقه 1  1220294.pdf  آیات الاحکام  1220295.pdf قواعد فقه 2  دانلود رایگان نمونه سوال پیام نورwww.PnuNews.com  دانلود رایگان نمونه سوال پیام نورwww.PnuNews.com  1221037.pdf  مبانی علم اقتصاد  1221038.pdf  مالیه عمومی  1223020.pdf  مقدمه علم حقوق 1223021.pdf   حقوق جزای عمومی 1  1223022.pdf  حقوق اساسی 1  1223023.pdf  حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین  1223024.pdf  حقوق جزای عمومی 2  1223025.pdf  حقوق بین الملل عمومی 1  1223026.pdf  آیین ...
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9