1394-06-04|11:26 تقدیم به همه بانوان سر فراز کشور

santory
[کاربر فوق حرفه ای]


اگر تفکر " غلط " به تو آموخت که
غیرت داشتن دخالت کردن است و حیا ، زن را در صندوق نگه داشتن!
شهید مطهری به من آموخت:
غیرت، عشق مرد به ناموسش است ؛
و حیا، احترام زن به خودش...!!!
.
.

اگر تفکر " غلط " به تو آموخت
که مرد میتواند زنش را بزند !
اسلام به من آموخت که زن ریحانه است
و مرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی و آسایشش را فراهم کند...!!!
.
.

اگر تفکر " غلط "به تو گفت که
زن عقلش نصف مرد است و نمی تواند به تنهایی در دادگاه شهادت دهد...؛
شهید مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام به من آموخت :
که زن احساسات و عواطفش دوبرابر مرد است و از این رو
ممکن است در شهادت دادن دچار تزلزل شود...!!!
.
.

اگر تفکر " غلط " به تو گفت
که دیه زن نصف دیه ی مرد است
چون ارزشش کمتر از مرد است...؛
شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من آموخت که :
اگر من کشته شوم برای اینکه مادرت در آسایش تو را بزرگ کند
دیه ی من بیشتر است....!!!
.
.

ایرادی اگر هست در شعور ماست...

تعداد پستها:963
امتیاز:2105
علایق:سیدعلی خامنه ای

کسانی که صلوات فرستادند: raha, atena,

> >>