1395-09-25|12:57 درخواست بامزه دخترشهید مدافع حرم

sabra
[کاربر فعال]

درخواست بامزه دخترشهید مدافع حرم از رهبر انقلاب:
به لهبل گفتم تلاتوُ مامانت برات درست کرده؟!
گفت آره.
گفتم میدی به من؟
گفت این مال منه یکی دیگه برات میخرم! گفتم پس صولتی بخریا!

تعداد پستها:279
امتیاز:487
علایق:

فاصبرصبـــــــــــراجمیلا...
کسانی که صلوات فرستادند:

> >>